:מ תבכרומ הקהלה .םינמזה לכב תולודגה קורה תוקהלמ תחא איה דיולפ קניפ
דיס , {הרטיג}רומליג דיוויד , {םידילק}טייר דרא'ציר , {רמז}סרטוו רגור
. {סב}ןוסיימ קינו {רמז}טראב
םיטנדוטס זא ויהש ,דיסו טייר ,סרטוו רשאכ ליחתמ הקהלה לש הרופיס
לש םמש לע ,דיולפ קניפ הל םיארוק םה .הקהל םיקהל םיטילחמ ,הרוטקטיכראל
תועפוהב ךרדה תא וליחתה םה .ליסנואק דיולפו ןוסרדנא קניפ-זולב ינמוא ינש
SEE " :הלש םינושארה םילגניסה ינש תא האיצוה הקהלה 67ב .ןודנולב
לש הרוכבה קסיד אצי םתובקעב . "ARNOLD LAYNE" -ו "EMILY PLAY
קסידה . ""THE PIPER AT THE GATES OF DAWN ארקנש הקהלה
הלודג היעב התיה ,החלצהה תורמל .הילגנאב לודגב חילצהו ,קיחצמ קסיד היה
ןגנל ברסמ ,עגתשמ םימעפ הברה היה אוה .דיס הארקנש היעב :הקהלב
ןכמ רחאל .הקהלה תא בזעו םילוח תיבב זפשוא אוה רבד לש ופוסבו ,תועפוהב
אצי 68ב .רומליג היה ופילחמ .דחוימב וחילצה אלש םיקסיד רפסמ איצוה דיס
םה ןכמ רחאל . ""SAUCERFUL OF SECRETS הקהלה לש ינשה קסידה
,תונונגס רפסמב ןגנל וליחתה םג םה .םיטרס ינשל םילוקספ ינש ואיצוה םג
THE DARK SIZE OF " קסידה אצי 73ב .זא דע עמשנ אלש הרוצב ונגינו
לע עומשל ב"הראב םג וליחתה ,קסידה לש החלצהה תובקעב . "THE MOON
.ינרדומה קורל םידקמל בשחנו הפוקת התואב ךרד ץרופ היה קסידה .הקהלה
אצי 75ב .הירוטסיהב רתויב םירכמנה דחא אוהו ,קנעב רומאכ חילצה קסידה
77ב . "WISH YOU WERE HERE" ארקנש דיולפ קניפ לש יעיברה קסידה
.לודגב וחילצה םיקסידה ינש . "ANIMALS" הקהלה לש ישימחה קסידה אצי
לכב םילודגה דחאל בשחנ הזה קסידה , ""THE WALL קסידה אצי 79ב
עסמל ואצי םה קסידה תובקעב .תינופמיס הניגנו םיינרתח םיעטק ללכו ,םינמזה
WALL" . " ארקנש טרס םג אצי קסידה תובקעב .קנע תועפוה
םע 83ב ורזח םה .םינש רפסמ לש הקספה וחקל הקהלה הזה קסידה רחאל
87ב .הקהלה תא סרטוו בזע קסידה תאצ ירחא . "THE FINAL CUT" קסידה
"A MOMENTARY LAPSE ארקנש תמצמוצמה דיולפ קניפ לש קסיד אצי
הזה קסידה .היח העפוה לש לופכ קסיד אצי ןכמ רחאל . "OF REASON
העיפוה ןילרב תמוח תליפנ רחאל 90ב .רלוד ןוילימ 30כ הקהלה ירבחל סינכה
. "THE WALL" קסידהמ םיריש ועציבו הזה םוקמב ,סרטוו םע דחיב ,הקהלה
חילצה קסידה . "DIVISION BELL" ארקנש הקהלה לש ףסונ קסיד אצי 94ב
.םהלש םיקסידה ראש לכ ומכ
תולודגה תוקהלהמ תחא איהש החיכומו ,םיבר םיקסיד תרכומ הקהלה םויכ םג
.םינמזה לכב

Hosted by www.Geocities.ws

1