קורה רמז .םינמזה לכב םיחילצמהו םילודגה םירמזה דחא אוה ילסרפ סיוולא
.ירותסמה ותומ רחאל םגו ייחשכ קנעב חילצה
יסג ויחא .ב"הרא ,יפיסיסימב 1935 ראוניל 8ב ליחתמ ילסרפ סיוולא לש ורופיס
תויהל ןנכת אל ללכב סיוולא .דואמ הינע התיה סיוולא לש ותחפשמ .הדילב תמ
םע ליחתה סיוולא .תיאשמ גהנ היה אוה םידומילה תא םייסש רחאלו ,רמז
הנתמ ריש טילקהל שקיבו , "ןאס"ה ינפלואל סנכנשכ 53 תנשב הקיסומה
לע ותוא םיתחהל טילחהו סיוולא תא עמש ןפלואה להנמ ,ספיליפ םאס .ומיאל
54ב .קאלב ליב טסיסאבה תאו רומ יטוקס טסירטיגה תא וילא ףריצ אוה .הזוח
" "THAT'S ALL RIGHT MAMAארקנש ולש הרוכבה ריש תא סיוולא איצוה
95ב .יפיסיסימ רוזיאב קר וחילצהש םילגניס ,ןאסב םילגניס 4 דוע איצוה אוה .
ולש ןורחאה לגניסה תא טילקה אוה הנש התוא ףוסב .תועפוה עסמל אצי אוה
ריI FORGET TO REMEMBER TO FORGET" , הש" ארקנש ןאסב
לש ןכוסה היהש רקראפ םוט .ירטנאקה ידעצמב ןושארה םוקמל עיגה הזה
ולש ןושארה לגניסה . RCA תרבחל ןאסהמ ותוא ריבעהל חילצה סיוולא
םידעצמב ןושארה םוקמל עיגהש , "HEARTBREAK HOTEL" ארקנ הרבחב
םילגניס דוע איצוהל ךישמה סיוולא .בכוכל סיוולא תא ךפהו םסרפ ,ב"הראב
תא סיוולא איצוה 56 ב .םלועה לכב קנע בכוכל ותוא וכפהו קנעב וחילצהש םיבר
ףתתשהל סיוולא ליחתה םג הנש התואב . "ELVIS" ארקנש ולש הרוכבה קסיד
LOVE ME TENDER" . " ארקנ ולש ןושארה טרסה .םיטרסב םג
קסידה אצי 57ב . "ELVIS PRESLEY" קסידה םג אצי הנש התוא ףוסב
ארקנש יעיברה םגהו , ""CRISTMAS ALBUM סיוולא לש ישילשה
"LOVING YOU" .
םע סיוולא ןתחתה אבצה ךלהמב .םייתנש ךשמל ,אבצל סיוולא סיוג 58ב
איצוה אלש טעמכו רישל קיספה סיוולא אבצה רחאל .ילסרפ-ולוב היליסרפ
A DATE " ארקנש ישימח קסיד איצוה אוה 89ב תאז לכבש תורמל .םילגניס
יעיבשה תא 65בו "ELVIS IN BLACK" ישישה תא 60ב "WITH ELVIS
.ולש קחשמה תריירקב דקמתהל ליחתה סיוולא . ""HARUM SCREAM
תא סיוולא דביא ,סלטיבה ומכ ,תושדח תוקהל תעפוה תובקעבו ,תאז תובקעב
עיפוהש רחאל ,רוזחל סיוולא חילצה 68ב קר .ול התייהש המוצעה תוירלופופה
העפוהה רחאל .קאלבו רומ :ךרדה תליחתב ותוא ווילש םיינשה םע היזיוולטב
קסיד איצוה אוה 69ב .קנעב וחילצה םלוכשכ ,םילגניס איצוהל סיוולא ליחתה
."FROM MEMPHIS TO VEGAS" ארקנש ינימש
"YOUL NEVER WALK ALONE" 71ב , "ALMIST IN LOVE" אצי 70ב
רפסמ דועו ""TODAY -ו ""GOOD TIMES 74ב. "ELVIS COUNTRY" -ו
יבוביסל אצי םג אוה הזה ןמזה לכ ךשמב .קנעב םיחילצמ םלוכש םיקסיד
.םלועה לכב תועפוה
רכמתה אוה .םייטרפה וייחב אלא ,הקיסומב ויה אל סיוולא לש תויעבה לבא
ונמז בור תא ריבעהו היליסרפמ שרגתה אוה ,דורצ היהנ ולוק ,ןימשה ,םימסל
.דנלסיירגב ותזוחאב
עבק םנמא אפורה .םייח חור אלל ,ותיבב היטבמאב סיוולא אצמנ טסוגואב 16ב
םיענכושמ ויה םיבר .הזל ןימאה אל דחא ףא ךא ,תויעבט תוביסמ הרק ותומש
סיוולאשו הגצה היה לכהש םירמוא םיבר לבא ,דבאתה וא ,םימסמ תמ סיוולאש
ינפל :ותומ יבגל הלאש ינמיס רפסמ תולעהל תולוכיש תודבוע רפסמ הנה .יח
עיפוהל םיכסה ,םיבורקה וירזוע לכ תא רטיפשכ דואמ רזומ גהנתה סיוולא ותומ
לכמ םיקתוע ינוילמ סיפדה םג אוהו וייחב הנושארה םעפב היזיוולטב יח רודישב
ןורא ,המלענ סיוולא לש תירוקמה הריטפה תדועת .ולש םימדוקה םיקסידה
קנע ןוראב רבודמ היהש תורמל תועש 12ב ןכומ היה סיוולא לש הרובקה
-רחא םוקמב רשאמ רק רתוי היה ודילש עבשנ ןוראה דיל רבעש ימ ,ראופמו
עיפוה ותומ רחאל םייתעש ,םשל וסנכוהש הוועשה תבוב תא ררקל ידכ ילוא
סיוולאש םש ,זואורוב ןוג םשב ההזהו סיוולאל דואמ המדש םדא הפועתה הדשב
הלועפ ףתיש אוה ילואו .יא.יב.פאה יכמסמב החכוה ךכל שיו ,וב שמתשהל גהנ
תיישעתב םימס רכומו שמתשמ היהש ימ לכ לע עדי אוה :יא.יב.פאה םע
.השדח תוהז לביקו םידע תנגהל תינכותל סנכנ ילוא ןכלו ,הקיסומה
םג ואצי ולש םיבר םיקסיד ,ותומ רחאל םג הייח הדגא ראשנ סיוולא ךכ וא ךכ
ויצירעממ םיברשכ ,תוריית םוקמל הכפה דנלסיירגב ותזוחאו ותומ רחאל
דיגיו רוזחי אוה ובש םויל ןיידע םיכחמ םיברו ,םוי לכ םשל עיגהל םיכישממ
.םיובמ היה ולש תוומהש

Hosted by www.Geocities.ws

1