חצרב 96 תנשב חצרנ רפארה .םלועב םיבוטה פארה ירמזמ דחא היה קאפוט
.יח ןיידע קאפוטשו םיובמ היה חצרהש םירמוא םיברו ,ירותסמ
ודרפנ וירוה ותודליב .קרוי וינב 1971 ינויל 16ב ליחתמ רגוש קאפוט לש ורופיס
תאז תורמל .ינוע יאנתב ויחו ,הקירמא יבחרב םידדונ ויה םה .ומא םע יח אוהו
.רפסה תיבמ רשנ אוה 17 ליגב .תויונמואל רפס תיבל לבקתהל חילצה קאפוט
.רמזה היה םש DIGITAL UNDERGROUND םשב הקהלל ףרטצה אוה
92ב .פוקסרטניא תרבחב םתח אוה םתובקעבש םיקסיד ינש האיצוה הקהלה
ליכה קסידה . "2PACALYPSE NOW" ארקנש ולש הרוכבה קסיד אצי
תא םסרפו בהזל עיגה ,קנעב חילצה אוהו ב"הראב תונעזגה דגנ השק תרוקיב
אוה 93ב . "JUICE" טרסב ףתתשה אוה הנש התואב .םלועה לכב קאפוט
תא איצוה םג אוה .ןוסקג טנג לש הדיצל "רגבתהלו בוהאל" טרסב ףתתשה
. "STRICTKY 4 MY N.I.G.G.A.Z." ארקנש הנש התואב ולש ינשה קסידה
תיבב קאפוט הליב תוטלקהה ןיב .הניטלפל עיגהו קנעב חילצה הזה קסידה םג
ובש תוירי ברקב 6 ןב דלי לש תוומב םשאוה אוה .תובר םימעפ טפשמה
בשי רבכ אוה 93ב לבא .הכוז אוה םירקמה ינשב .םירטוש רבעל יריבו ףתתשה
םשאוה אוה הנשה ףוסב .דבע ותא יאמב לש הפיקת תובקעב םוי 15 אלכב
עשרהה ינפל םוי .םינש יצחו 4 תבשל רומא היה אוה .עשרוהו תינימ הפיקתב
קאפוט לש ישילשה קסידה אצי 95ב .לצניהל חילצה לבא ,םימעפ 5 קאפוט הרונ
הזו ,קנעב חילצה הזה קסידה . "ME AGAINST THE WORLD" ארקנש
.וב יריב םיבר םירפאר םישאה אוה ןמז ותואב .אלכב בשי קאפוטש ןמזב הרק
DEATH" תרבח אישנ ידי לע תוברעב ררחוש אוה אלכב םישדוח הנומש רחאל
הרד רוטקוד ומכ םיחילצמ םירפאר םע ,ןמז ותואב םותח היה םש , "ROW
חילצה הז קסיד םג . "ALL EYEZ ON ME" קסידה אצי 96ב .גוד פונסו
-ו "BULLET" םיטרסב ףתתשה םג אוה הנש התואב .לודגב
GRIDLOCKD" . "
.םימי 7 רובעכ תמ אוה .קרוי-וינב ףלוח בכרמ קאפוט הרונ 1996 רבמטפסב 9ב
,בר קאפוט ותאש ינומלא ריעצ הז היהש ורמאש ויה .םויה דע עדונ אל חצורה
NOTORIOUS B.I.G םגו ,ותא המחלמב התיהש היפונכ ילוא ,היפאמה ילוא
םינעוט םיברש ,ומצע קאפוט היה יזכרמה דושחה .קאפוט םע ךוסכסב היהש
םימי 7 דרש קאפוט :יח אוה ילואש תוביס רפסמ הנה .ולש תוומה תא םייב אוהש
. "THE 7 DAY THEORY" ארקנש קסיד אצי ותומ רחאלו ,םילוחה תיבב
,החתונ אל םלועל ולש הפוגה .אצמנ אל םלועל ונממ הרונ קאפוט ונממש וטואה
םישדוח 7 קוידב הרונ אוה :7 רפסמה .חצר ירקמב ב"הראב הרוק אלש רבד
{25 {2+5=7 ןב היה אוה ותומב , "ALL EYEZ ON ME" קסידה אציש רחאל
הלאה תוביסה לכ .{4:03 {4+0+3=7 ולש תוומה ןמז ,םימי 7 רחאל תמ אוה ,
רפסמ ואצי ותומ רחאל הרקמ לכב .קאפוט לש ותומ יבגל תובר תולאש תוררועמ
.טילקה קאפוטש םינשי םיעטקמ וחקלנש קאפוט לש םיקסיד
: "ONE MILLION STORY" , "THE 7DAY םה םיקסידהמ קלח
UNTIL THE END OF TIME" . " -ו "THEORY" , "STILL RIZE
היה אל םע ,םינמזה לכב םילודגה דחא תויהל לכי הזה ןייוצמה רפארהש ךכ
םלוכל דיגהלו ,רחמ וליפא רוזחל לוכי םג אוה ןבומכש תורמל .חצרנו ךבתסמ
.הארנו הייחנ .יח אוהשו םיובמ היה חצרהש
Hosted by www.Geocities.ws

1