סלטיבהש תורמל .םינמזה לכב החילצמהו הבוטה הקהלה הארנכ םה סלטיבה
.םויה דע םיאצוי םהלש םיפסואו םיקסיד 70הו 60ב תונשב ועיפוה
,ינטרקמ לופ ,ףילקטאס טראוטס ,ראטס וגניר ,טסב טיפ :מ םיבכרומ סלטיבה
.ןוסיראה גרוגו ןונל ןוג
טילחה ,לופרווילב זא יחש ,ןונל ןוגשכ 50ה תונשב ליחתמ סלטיבה לש רופיסה
תא וילא ףריצ אוה , QUARRYMEN הקהלל ארק אוה .הקהל םיקהל
דוע ויה הקהלב .ןוסיראה גרוג ,ףסונ טסירטיגו ינטרקמ לופ ,ריעצ טסירטיג
תא תונשל וטילחה םה 60בו ,וראשנ השולשה לבא ,וכלהו ואבש ,םירבח רפסמ
היהש ,ףילקטאס טראוטס תא םהילא ופריצ םה . THE BEATLES ל םמש
היהש טסב טיפ ףרטצה םג רתוי רחואמו ,סבה לע יארחא היהו ןונל לש רבח
םינודעומב גרובמה ריעב הינמרגב אקווד ועיפוה םה הלחתהב .םיפותל יארחא
.סבל יארחאה תויהל ךפה ינטרקמו הקהלהמ שרפ ףילקטאס 61ב .םינוש
ךפהש ,ןייטשפא ןאירב דחא םוי םתוא עמש םשו לופרווילב םג העיפוה הקהלה
ןמז . PARLAPHONE תרבחב הזוח םהל גישהו ,םהלש ישיאה להנמה תויהל
וגניר .תוקלחמב תויונש תוביסמ ,הקלהמ טסב טיפ רטופ המיתחה רחאל רצק
LOVE ME DO סלטיבה לש הרוכבה לגניס אצי 62ב .ותוא ףילחה ראטס
PLAESE PLAESE" ארקנ סלטיבה לש הרוכבה םובלא .הפי הרוצב חילצהש
תוריכמה ידעצמב ןושארה םוקמב היה םובלאה .קנעב חילצה אוהו , "ME
התיה םהל הצרעההו טיהלל סלטיבה תא ךפה קסידה !!!תועובש 30 ךשמב
WITH THE " ארקנש הקהלה לש ינשה קסידה אצי 63ב .הינטירב לכב
סלטיבה הלש הצרעהה תעפותו הקהלה תא ובהא םלועה לכב . "BEATLES
.הינמלטיבה הארקנ
תא תוארהל אבש "A HARD DAYS NIGHT" הקהלה לש טרסה אצי 64ב
.םהלש דצהמ הינמלטיבה
ינש ואצי 65ב . "BEATLES FOR SALE" תא ואיצוה םה הנש התואב
.סלטיבה לש םיטילקת
ואצי םג םה . HELP ארקנש ףסונ טרס םגו , "RUBBER SOUL"-ו ""HELP
הארנ םג הנש התואב . "REVOLVER" אצי 66ב .הזה ןמזב תועפוה עסמל
הברה זיגרה רבדה .ושימ רתוי םילודג סלטיבהש רמא ןונלשכ ,הקהלב רבשמ
ותואב .תוטלקהב זכרתהל הטילחהו עיפוהל הקיספה הקהלהו ,םלועב םישנא
םינווכתמ אל םהש וחיכוה סלטיבה 67ב .הקהלה קוריפ לע תועומש םג ויה ןמז
SGT.PEPPERS LONELY HEARTS " קסידה תא ואיצוהשכ קרפתהל
טרס ואיצוה םג םה .םינמזה לכב םילודגה דחאל בשחנש , "CLUB BAND
דבאתה הנש התוא ףוסב . "MAGICAL MYSTERY TOUR" ארקנש ףסונ
תא טילקהל ידכ הרזחו הרצק החונמל ודוהל העסנ הקהלה 68ב .ןייטשפא ןאירב
היהו ,הקהלב תובר תובירמ וליחתה ןמז ותואב .םמש לע ארקנש ןבלה םובלאה
. "ABBEY ROAD" תא ואיצוה םה לכה תורמל ךא .ברק םהלש ףוסהש הארנ
העפוהה תא םש וכרעו םהלש םיטילקתה תרבח ןיינב לע וספיט םה 69ב
ארקנ אוהו הקהלה לש ןורחאה קסידה אצי 70ב .םעפ יא םהלש הנורחאה
הזו ,הקהלה תא בזוע אוהש ךכ לע ינטרקמ עידוה 70 יאמב . "LET IT BE"
.הקהלה לש ףוסה תא ןמיסש המ
.קרוי-וינב ןונל ןוג חצרנ 80 תנשב .הקהלה לש ףסוא אצי 73ב
לש םיבר םיקסיד ואצי זאמו יפסכ רדסהל עיגהל הקהלה ירבח וחילצה 94ב
LIVE AT ":םה םיטלובה .הקהלה לש םירידנ םירישו םיפסוא ,םינשי םיריש
,BBC" {94}
ךותבו 00ב אציש "BEATLES 1" -ו , {99} ""YELLOW SUBMARINE
. ימלוע איש ,ונממ םיקתוע 3.6 ורכמנ עובש
הברה יכה הרכמש הקהלה רותב סניג לש םיאישה רפסל וסנכנ סלטיבה 96ב
.םירכמנ םיטילקת דראיליממ רתוי םע ,םינמזה לכב םיטילקת
וכישמי דימתו סלטיבה תא חכשי אל דחא ךא ,רובעי ןמז המכ הנשמ אלש ךכ
.םינמזה לכב הלודגה הקהלה לש םיעטקו םיקסיד תאצל

Hosted by www.Geocities.ws

1