:מ תבכרומ הקהלה .םינמזה לכב תולודגה קורה תוקהלמ תחא איה הנוורינ
{הרטיג}רימס טאפ, {םיפות}להורג בייד , {סב}קילסובונ סירק ,{ןלוס} ןייבוק טרוק
.{םיפות}גנינאצ דאצו
ןגינו ,הקיסומל ךשמנ אוה ותודליב .ןייבוק טרוקמ ליחתמ הקהלה לש הרופיס
תוקהל רפסמב ועיפוה םה .קילסובונ סירק תא שגפ אוה 85ב .תוקהל רפסמב
הלימ ,הנוורינ תא 87ב ומיקה דחיבו דאצ תא םג םהילא ופריצ םהש דע
ארקנש הנוורינ לש הרוכבה קסיד אצי 89ב .הראהו שפנ תוולש השורפש
.לטאיסב SUB POP ארקנש תיאמצע הרבחב אצי קסידה . ""BLEACH
ןפג" תרבחב המתח הקהלה קסידה תובקעב .םיקתוע ףלא 35כ רכמ קסידה
.להורג ביידב ףלחוהו הקהלה תא דאצ בזע המיתחה תובקעב . "סדרוקיר
91ב התרק הקהלה לש הלודגה הצירפה .תועפוה עסמל האצי םג הקהלה
לגניסה . "NEVERMIND" ארקנש הלש ינשה קסידה תא האיצוה הנוורינשכ
קנעב חילצה רישה ,SMELL LIKE TEEN SPIRIT" " היה קסידהמ לודגה
םוקמל הלפעהו םיקתוע ןוילימ 10מ רתוי לש תוריכמל עיגהל קסידל םרגו
.תימלועה קנאפ-קורה תקיסומב ךפהמ למיס קסידה .ב"הראב תוריכמב ןושארה
תועומשה .ןוירהל ונממ הסנכנש ,באל ינסטרוק םע ןייבוק ןלוסה ןתחתה 92ב
הרוכבה םתב םהל הדלונ הנש התואב .םימסל םירוכמ םיינשהש ךכ לע ורביד
לע םימוסרפה ללגב םירוההמ הדליה תא תחקל וצר תויושרה .סיסנרפ הארקנש
םיעטק ללכש הנוורינ לש ישילש קסיד אצי 92 ףוסב .םימסב םהלש שומישה
. "IN UTERO" יעיברה קסידה אצי 93ב . "INCESTICIDE" ארקנו םינשי
ןושארה םוקמל עיגה אוה םגו ,הנוורינ לש ינשה ומכ קנעב חילצה הזה קסידה םג
ארקנש הלש ישימחה קסידה תא הקהלה האיצוה 94ב .תוריכמה ידעצמב
הקהלה האצי קסידה תאצ רחאל . "UNPLUGGED IN NEW YORK"
ךשמל ותרכה תא דביא ןייבוק תועפוהה עסמ ךלהמב .הפוריאב תועפוה עסמל
ררבתה דוע .העגרה ירודכ חקל אוהש ררבתה .םילוחה תיבל לבוהו תועש 20
םייא אוה שדוח רחאל .םימס חקלש רחאל רבעב םיימעפ תווממ לצינ אוהש
דחא םוי ירחא ונממ חרב ךא ,הלימג דסומל סנכוה ןייבוק .שארב ומצעל תוריל
אוהש ררבתה .תמ בכוש לטאיסב יאלמשח ותוא אצמ 94 לירפאב 8ב .דבלב
לש הפוס היה הז .ותומב 27 ןב היה אוה .ןכ-ינפל םימי השולש הייריב דבאתה
.הקהלה
ארקנו תויח תועפוהמ םיעטק ללכש הנוורינ לש ןורחאה קסידה אצי 96ב
הז קסיד םג . "FROM THE MUDDY BANKS OF THE WISHKAH"
,ןייבוק לש תודבאתהה אל םאש חיכוה קרו ,ב"הראב ןושארה םוקמל סנכנ
.םינמזה לכב םילודג יכה םילוכי ויה הנוורינ
1
Hosted by www.Geocities.ws

1