68ב הדסונש הקהלה .םלועב תובוטה קורה תוקהלמ תחא איה ןילפיז דל
.םלועה לכב קנעב החילצה 80ב הקרפתהו
ןוגו {סב}סנוג לופ ןוג,{הרטיג}גייפ ימיג ,{ןלוס}טנלפ טרבור :םה הקהלה ירבח
.(םיפות}םהנוב
םימובלא רפסמ לע ודבעו ושגפנ סנוג לופו גייפשכ ליחתמ הקהלה לש הרופיס
תרחא הקהל םיקהל טילחה אוהו גייפ לש הקהלה הקרפתה 68ב .67-68ב
ןילפיז דל האצי ךכו םהנובו טנלפ תאו סנוג ,ורבח תא וילא ףריצ אוה .םוקמב
הקהלה לש הרוכבה קסיד אצי 69ב .קיטנלטא תרבחב ומתח םה .ךרדל
םיריש רפסמ בינה לבא קנעב חילצה אל קסידה .הקהלה םש לע ארקנש
LED " ארקנש הקהלה לש ינשה קסידה םג אצי הנש התואב .םיחילצמ
לכב הקהלה תא םסרפו קנעב חילצה רבכ הזה קסידה . "ZEPPELIN2
היה אל יעיברה םובלאל .3 ןילפיז דל ארקנש ישילשה קסידה אצי 70ב .םלועה
היה ונממ לודגה טיהלה .םיקתוע ןוילימ 16כ רוכמל ול עירפה אל הז לבא םש
עסמל האצי הקהלה 73ב .קנעב חילצהש "STAIRWAY TO HEAVEN"
אצי 74ב . "THE SONG REMAIN THE SAME" טרסב דעותש תועפוה
75ב . "HOUSES OF THE HOLY" ארקנש הקהלה לש ישימחה קסידה
התואב . "SWAN SONG" ארקנש הלשמ םיטילקת תרבח המיקה הקהלה
PHYSICAL " ארקנו לופכ םובלא היהש הקהלה לש ישישה קסידה אצי הנש
קנעב וחילצה ןבומכ םיקסידה לכ . "PRESENCE" אצי 76ב . "GRAFFITI
IN " ארקנש ינימשה קסידה אצי 78ב .ןילפיז לש הלודגה תא וחיכוהו
7 ךשמב ןושארה םוקמב ההש אוה . "THROUGH TO OUT DOOR
רחאל ותיבב תמ םהנוב אצמנ 80ב .תועפוה עסמל םג האצי הקהלה .תועובש
ואצי תואבה םינשב .קרפתהל הקהלה הטילחה תוומה רחאל .ידמ רתוי התשש
.תועפוה ליבשב םימעפ רפסמ ודחאתה הירבחהו הקהלה לש םיפסוא רפסמ
תוקהלה דחא הארנכ איהש חיכוהו תירלופופ התייה הקהלה המכ הארמ הז
.םינמזה לכב תולודגה

Hosted by www.Geocities.ws

1