פאר קסיד אוה הזה קסידה .ןייוצמה רפארה ,טיביזקא לש ישילשה קסידה והז
םירישה .פאר בהוא לכל הבוח וליפא .פארה יבבוח לכל דעוימ אוהו ,יסאלק
לעו ,תורוחב לע ,הקירמאב םישוכה לש תויעבה לע דימת ומכ םירבדמ קסידב
םלועב םירפארה יבוט םיעיפומ םג קסידב .טיביזקא רמ לש םינייתשה תחפשמ
:תמגודכ רתויב םיבשחנה םירפארה םע םיטאודכ םיעצובמ םירישה לכ טעמכו
אוה קסידהמ הכ דע אציש דיחיה רישה .דועו גוד טינ ,גוד פונס ,הרד רד ,םנימא
.םלועב פוה פיהה דיעצמב חילצה רישה . X
4, 6, 10, 12 :םה םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-INTRO
2-FRONT 2 BACK
3-BEEN A LONG TIME
4-U KNOW
5-X
6-ALKAHOLIK
7-1KENNY PARKER SHOW 200
8-DNA
9-DOUBLE TIME
10-DONT APPROACH ME
11-RIMS AND TIREZ
12-FUCKIN YOU RIGHT
13-BEST OF THINGS
14-GET YOUR WALK ON
15-SORRY IM AWAY SO MACH
16-LOUD AND CLEAR
Hosted by www.Geocities.ws

1