,"ןטס" רישה תובקעב המסרפתהש תרמזה .ודיד לש הרוכבה קסיד והז
םיטקש םיריש קר ליכמ קסידה .קסידב עיפומ THANK YOU ולש רוקמהש
רשפא טושפו קסידב בצק רסח .הפי שממ אלל ותוא השועש המ הזו תודלבו
יבבוחלו םיטקשה םירישה יבבוחל קר דעוימ קסידה .ותוא םיעמוששכ םדריהל
THANK YOU". "ו "HERE WITH ME" קסידהמ ואצי םיריש ינש .הקיטנמורה
רכמו םלועב המיהדמ הרוצב חילצה קסידה .םידעצמב הפי וחילצה םירישה ינש
.הריעצ תרמז ליבשב ןייוצמ גישה והזש ,םיקתוע ןוילימ 7 לעמ
2,3,6,10 :םה קסידהמ םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-HERE WITH ME
2-HUNTER
3-DON'T THINK OF ME
4-MY LOVERS GONE
5-ALL YOU WANT
6-THANK YOU
7-HONESTLY OK
8-SLIDE
9-ISOBEL
10-IM NO ANGEL
11-MY LIFE


Hosted by www.Geocities.ws

1