-קור קסיד אוה קסידה .נווט יזיירק-תנייוצמה קורה תקהל לש הרוכבה קסיד והז
הפי ומצע קסידה .טיקזיב פמיל לש קסידה תא ריכזמ יד קסידה .יסופיט קנאפ
.םיפי שממ םיריש רפסמ ללוכו
תא בהאי אל קנאפו קור בהוא אלש ימ יכ ,קורה יבבוחל רקיעב ץלמומ קסידה
.הזה קסידה
ינשה רישהו ,חילצה אלש , "TOXIC" אוה ןושארה .םיריש ינש ואצי קסידהמ
BUTTERFLY" . " הקהלה תא םסרפש טיהלה אוה
.2,6,8,12 :םה קסידב םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-INTRO
2-TOXIC
3-THINK FAST
4-DARKSIDE
5-BLACK CLOUD
6-BUTTERFLY
7-ONLY WHEN IM DRUNK
8-HOLLYWOOD BABYLON
9-FACE THE MUSIC
10-LILLIPOP PORN
11-REVOLVING DOOR
12-PLAYERS
13-B BOY 2000
14-OUTRO
Hosted by www.Geocities.ws

1