יקירש יניטאל ווק ותוא תא ךישממ קסידה .לכה-ךסב ישישהו תילגנאב ןיטרמ יקיר לש ינשה קסידה והז
.םימוד יד םג םיקסידה .ומש לע ארקנש ולש םדוקה קסידב ליחתה
LIVING LA VIDA LOCA" . " ומכ םיריש םירסחו םיטקש םירישו תודלב הברה ןנשי שדחה קסידב
רש אוה קסידבש ,הרליגא הניטסירכ םע טאודהו "SHE BANGS" :קסידהמ וישכע דע ואצי םיריש ינש
NO BODY WANT TO BE LONELY". " דבל ותוא
.פופ תקיזומו תיניטל הקיזומ תא בהואש ימל םגו ,ןיטרמ יקיר יבהואל רקיעב ץלמומ קסידה
1,2,6,9,13 :םה םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-SHE BANGS
2-SAINT TROPEZ
3-COME TO ME
4-LOADED
5-NOBADY WANT TO BE LONELY
6-AMOR
7-JEZEBEL
8-THE TOUCH
9-ONE NIGHT MAN
10-SHE BANGS-SPANISH
11-ARE YOU IN IT FOR LOVE
12-VEN A MI
13-IF YOU EVER SAW HER
14-DAME MAS
15-CAMBIAL LA PIEL


Hosted by www.Geocities.ws

1