קסידה .םהינבמ הפיה םג קפס אללו טיקזיב פמיל לש ישילשה קסידה והז
ריכזמ ינשה קסידה ,תוקעצ קר הז וב היהש המ לכשכ ליעגמ שממ היה ןושארה
םימובלאה ינש תא עמשש ימ ןכל .םיפי םיריש קיפסמ וב ןיא ךא ,ישילשה תא
קסידה םג הסניו תונקסמ קיסי אלש עמש אוהש המ תא בהא אלו ,םימדוקה
ךישממ קסידה .טיקזיב פמיל יבהואלו קורה יבבוח לכל הבוח הזה קסידה .הזה
רתויב הצופנה הלמה .םימדוקה םימובלאהמ הקהלה לש קנאפ-קורה וקה תא
.םימעפ תואמ םש עיפומו "FUCK" איה קסידב
היהש "TAKE A KOOK AROUND" אוה קסידהמ אציש ןושארה רישה
MY " אוה ינשה רישה ." 2 תירשפא יתלב המישמ" לש לוקהספ
הקהלל הלעש "ROLLING" אוה אציש ישילשה רישה ."GENERATION
.פילקה תא תושעל ,רלוד ןוילימכ
.1, 3, 7, 8, 10 :רפסמ םיריש לע ץילממ ינא
:םירישה תמישר
Hotdog
My Generation
Full Nelson
My Way
Rollin'
Livin' It Up
The One
Getcha Groove On
Take A Look Around
It'll Be OK
Boiler
Hold ON


Hosted by www.Geocities.ws

1