דחא ,דיוד גיירק לש הרוכבה םובלא אוה ""BORN TO DO IT
.םלועב םיחילצמהו םיריעצה םירמזה
קסידה ,המיהדמ הרוצב וחילצה קסידהמ ואציש םירישהש תורמל
םיעמשנ םירישה לכש איה קסידב היעבה .דואמ בזכאמ אקווד ומצע
םגו הבהא לע םיטקש םיריש םתוא , R&B ןונגס ותוא ;רבדה ותוא
קסידה לע השק רתוי תצק דובעל ךרטצי גיירק .תוהז יד תוניגנמה
.ולש אבה
ינפל דוע יצחו הנשכ ינפל אצי ,קסידהמ אציש ןושארה רישה
תא םסרפ םצעב הזה רישה . "REWIND" ארקנ אוהו אצי קסידהש
7 " רישה ."FILL ME IN" רישה אצי קסידה תאיצי רחאל .גיירק
.לודג בכוכל גיירק תא ךפה "DAYS
.הפי הרוצב חילצה "WALKING AWAY" םג
RENDEZVOUS" . " אוה קסידהמ אציש ףסונה רישהו
בוט רתוי תצק קסידל רשפא גיירק ומכ רמזמש דיגהל רשפא םוכיסל
."יח" רתויו

:םירישה תמישר

Fill me in
Can't be messing 'round
Rendezvous
days 7
Follow me
Last night
Walking away
Time to party
Booty man
Once in a lifetime
You know what
Rewind


Hosted by www.Geocities.ws

1