,םיקסידה תעברא לש ףסוא אוה קסידה .סטיברק ינל לש ישימחה קסידה והז
קסידה . "AGAIN" לגניס רותב אציש רישה אוה קסידב ידיחיה שדחה רישהשכ
בהאי ,ללכב קור בהואו הזה ןייוצמה טסיקורה תא בהואש ימו ןייוצמ קסיד אוה
.הזה קסידה תא
.הבהא לע םירבדמ קסידב םירישה בור
: 2,4,8,10,12 םה קסידב םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-ARE YOU GONNA GO MY WAY
2-FLY AWAY
3-ROCK AND ROLL IS DEAD
4-AGAIN
5-IT AINT OVER TILL IT OVER
6-CANT GET YOU OFF MY MIND
7- MR CAB DRIVER
8-AMERICAN WOMAN
9-STAND BY MY WOMAN
10-ALWAYS ON THE RUN
11-HEAVEN HELP
12-BELONG TO TOU
13-BELIVE
14-LET LOVE RULE
15-BLACK VALVETEEN
1
Hosted by www.Geocities.ws

1