-םלועב הקיתווה קורה תקהל לש 22ה קסידה אוה JUST PUSH PLAY
הווש היה לבא ,ושע הקהלהש הרצק הקספה רחאל אב הזה קסידה .תימסוריא
רמ לש ןייוצמה לוקה םעו ,תורטיג הברה םע יסופיט קור קסידב רבודמ .תוכחל
.םיטקש םירישו תודלב רפסמ םגו םיינצפוק םיריש ללוכ קסידה .רולייט
קסידה תא בהאי קוידב אל קור בהוא אלש ימ יכ ,קורה יבבוח לכל ץלמומ קסידה
.הזה
JADED" . " אוה קסידהמ ןושארה לגניסה
1,3,4,10 :םה םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-BEYOND BEAUTIFUL
2-JUST PUSH PLAY
3-JADED
4-FLY AWAY FROM HERE
5-TRIP HOPPIN
6-SUNSHINE
7-UNDER MY SKIN
8-LUV LIES
9-OUTTA YOUR HEAD
10-DROP DEAD GORGEOUS
11-LIGHT INSIDE
12-AVANT GARDENHosted by www.Geocities.ws

1