,בוט יד קסיד אוה קסידה .דליצ זינטסדה לש ישילשה קסידה אוה SURVIVOR
קסידב םירישה .פופו r&b קסיד אוה קסידה .םיאיש רובשיש דחא אל לבא
לגניסה .םהלש ראואפ לריגה לעו ,תונבה לש םיבוטה םייחה לע םירבדמ
תורמל ,קסידב רתויב בוטה רישה םג הזו ,קסידה םש לע יורכ קסידהמ ןושארה
.םילודג םיטיהל ויהיש הלאכ אל ךא ,םיפי רפסמ דוע םש שיש
.תונבה יבהוא לכלו &brה יבבוח לכל דעוימ קסידה
1,2,8,9,10 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-INDEPENDENT WOMEN
2-SURVIVOR
3-BOOTYLICIOUS
4-NASTY GIRL
5-FANSY
6-APPLE PIE A LA MODE
7-SEXY DADDY
8-INDEPENDENT WOMEN 2
9-HAPPY FACE
10-EMOTION
11-DANGEROUSLY IN LOVE
12-BROWN EYES
13-STORY OF BEAUTY
14-GOSPEL MEDLEY

Hosted by www.Geocities.ws

1