קסידה .םלועב תוחילצמהו תובוטה פארה תוקהלמ תחא לש יעיברה קסידה והז
םימלקדמ קר יוב גיבו הרד תא םש ועמשת אל .ליגר פאר קסיד אל אוה הזה
קסידה .פופ ינמיס וליפאו ונכט ,פאר ומכ ,תונונגס הברה שי קסידב .םיטפשמ
.הנוש הקיסומ בהואש ימ לכל אלא פארה יבבוחל קר אל ,דואמ ץלמומ
קנעב חילצהש , "MS JACKSON" אוה ןושארה :קסידהמ ואצי םיריש ינש
SO FRESH SO CLEAN" . " אוה ינשהו ,םלועה לכב הקהלה תא םסרפו
2,4,5,8 :םה םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-INTRO
2-GASOLINE DREAMS
3-SNAPPIN & TRAPPING
4-SO FRESH SO CLEAN
5-MS JACKSON
6-SPAGHETTI JUNCTION
7-ILL CALL BEFORE I COME
8-BOB
9-XPLOSION
10-HUMBLE MUMBLE
11-STANKLOVE
[12-?[QUESTION MARK
13-RED VALVET
14-GANGSA SHIT
15-TOILET TISHA
16-SLUM BEAUTIFUL

Hosted by www.Geocities.ws

1