18ה תונב תונבה .סביבגוסה הריעצה תונבה תקהל לש הרוכבה קסיד והז
.קור תצק םגו r&b -פופ קסידב רבודמ .01 תנש תליחתב קסידה תא ואיצוה
.הקיסומה יבהוא לכל דואמ יאדכו ןייוצמ קסידה
םסרפו קנעב חילצהש , "OVERLOAD" אוה קסידהמ אציש ןושארה לגניסה
.םלועה לכה הקהלה תא
רתוי הברה םיריש וב שיו ,קסידב םיפיהמ אל אוה הזה רישה החלצהה תורמל
RUN "ו "NEW YEAR": םה קסידהמ ואציש םירחאה םילגניסה ינש .םיפי
.קסידב הפיה רישה והזש , "FOR COVER
2,7,9,12:םה םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-OVERLOAD
2-ONE FOOT IN
3-SAME OLD STORY
4-JUST LET IT GO
5-LOOK AT ME
6-SOUL SOUND
7-ONE TOUCH
8-LUSH LIFE
9-REAL THING
10-NEW YEAR
11-PROMISES
12-RUN FOR COVER

Hosted by www.Geocities.ws

1