אוה 01 תליחתב אציש קסידה .ןווטוא השדחה הקהלה לש הרוכבה קסיד והז
םיחמשו םיציפקמ םיריש םנשי קסידב .העימש הווש טלחהבש ןייוצמ פופ קסיד
.תודלבו םיטקש םיריש רפסמ םגו
תוקהל בהואש ימ לכל הבוחו ,הבוט הקיסומ בהואש ימ לכל דואמ ץלמומ קסידה
םהו ,הקהלה יבגל תובר חיטבמ טלחהב קסידה .קניסנאו ףילטסוו תמגוד םינב
.תימלועה הקיסומב אבה םחה רבדה תויהל םיכלוה םהש הזה קסידב םיארמ
LIQUID " םתוא םסרפש רישה אוה קסידהמ םהלש ןושארה לגניסה
ALL OR NOTHING" . " אוה רצק ןמז ינפל אציש ינשה לגניסה . "DREAMS
1,2,8,11 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-LIQUID DREAMS
2-EVERY SIX SECONDS
3-GIRL
4-SEXIEST WOMAN ALIVE
5-LIVE SHOULD BE A CRIME
6-SHY GIRL
7-ALL OR NOTHING
8-ACNAITIVE
9-THE PAINTER
10-TAKE ME UNDER
11-ALL FOR LOVE
12-BABY I WOULD

Hosted by www.Geocities.ws

1