.12ד השדחה פארה תקהל לש הרוכבה קסיד והז
וב רסח אלש הזכ םג לבא םולכ שדחמ אלש ,יסופיט פאר קסיד אוה הזה קסידה
הפי הקיסומו םיפי רבעמ יעטק ,{וכו קניסנ ,ינטירב לע תודיריו}תוללק שי .םולכ
חיכומש םנימא ,ןבומכ, אוה הזה קסידב הגצהה לכ תא בנוגש ימ .החמש רקיעבו
.הברה הווש אל הקהלה וידעלבשו ,קנע רפאר אוהש בוש
רישה לש ירוקמה ומש .PURPLE HILLS םיארוק קסידהמ ןושארה לגניסל
םיטילקתה תרבח ךא ,תונוש ויה םילימהמ קלח םגו PURPLE PILLS היה
רישבש ללגב ,שדחמ רישה תא טילקהלו םשה תא תונשל 12ד תא הצלא
ףא ריש דוע ,םנמוא, ואיצוה םה .םימסב שומישב תודדועמש םילימ שי ירוקמה
.קסידב העיפומ אל אוה
.קסידהמ הנהיי אל הזכ אלש ימ .יסופיט פאר בבוח לכל ץלמומ קסידה
2,6,9,10,18 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-ANOTHER P SERVISE ANNOUNCEMENT
2-SHIT CAN HAPPEN
3-PISTOL PISTOL
4-BIZZARE
5-NASTY MIND
6-AINT NOTHING BUT MUSIC
7-AMERICAN PSYCHO
8-THAT'S HOW
9-THAT'S HOW
10-PURPLE HILLS
11-FIGHT MUISC
12-INSIGATOR
13-PIMP LIKE ME
14-BLOW MY BUZZ
15-OBIE TRICE
16-DEVILS NIGHT
17-STEVE BERMAN
18-REVELATION


Hosted by www.Geocities.ws

1