.סוטו השדחה קורה תקהל לש הרוכבה קסיד והז
יד לבא ,לשמל הקילטמ לש ומכ דבכ אל קורה .הפיו לק יד קור קסידב רבודמ
ירבח לש תובזכאהו הבהא לע רבדמ םירישה בור . GREEN DAY תא ריכזמ
.הבהאהמ הקהלה
אל קורה יבהוא אקווד .קורה יבהואל קר אלו ,הקיסומה יבבוח לכל ץלמומ קסידה
.הפי לבא ,לקו שלח שממ םש קורה יכ קסידה תא ובהאי
רישה , "TEENAGE TIRDBAG" אוה ןושארה .קסידהמ ואצי רבכ םיריש ינש
A LITTLE RESPECT" . " אוה ינשה .םהלש הרוכבה ריש היהו הקהלה תא םסרפ הזה
1,2,6,8 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-TRUFFLES
2-SUNSHINE
3-TEENAGE TIRTBAG
4-A LITTLE RESPECT
5-HUMPEM NDUMPEM
6-LEROY
7-HEY MR.BROWN
8-LOVE IS A MUTT FROM HELL
9-PUNK ASS BITCH
10-WANNABE GANGSTARHosted by www.Geocities.ws

1