הברה ךכ לכ רחאל םגש הקהלה החיכומ הזה קסידב .2וי לש 13ה קסידה והז
,ןייוצמ קור קסידב רבודמ .שדחל םילוכי ןיידע םה םיקסיד הברה ךכ לכו ,םינש
חבתשמש ונוב לש ןייוצמה לוקה םע דחיבו ,הקינורטקלא יעטק הברה םג ללוכש
.עומשל ףיכ טושפש דחאל ךפוה םינשה םע
.יתרוסמ קור יבבוחל קר אלו ,םולכל טושפ ץלמומ קסידה
לודגב חילצהש , "BEAUTIFUL DAY" אוה ןושארה .םילגניס 3 ואצי קסידהמ
אוה ישילשהו , "STUCK IN A MOMENT" אוה ינשה .הקהלה תא קבמיקו
.ילוג הקיל'גנא לש הבוכיכב רדייר במוט טרסה לש לוקה-ספמ "ELEVATION"
1,3,5,7 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-BEAUTIFUL DAY
2-STUCK IN A MOMENT
3-ELEVATION
4-WALK ON
5-KITE
6-IN A LITTLE WHILE
7-WILD HONEY
8-PEACE ON EARTH
9-WHEN I LOOK AT THE WORLD
10-NEW YORK
11-GRACE


Hosted by www.Geocities.ws

1