ללוכ אלש יסופיט קור קסיד אוה הזה קסידה .182 קנילב לש ישישה קסידה והז
קנילב לש םדוקה קסידה תא שיש ימל .טיהלל ךופהל לוכיש דחוימ ריש םוש
ותוא טושפ הז יכ הזה קסידה תא תונקל אל לוכי ,ENEMA OF THE STATE
המוד קסידהש קר אל .שדח רבד םוש טושפו םילימ םתוא ,הניגנמ התוא .רבדה
.רבדה ותוא טעמכ םה םירישה לכ הזה קסידב םג אלא ומדוקל
.קנילב תא וא ,קור בהוא שממש ימל קר ץלמומ הזה קסידה
קפס אלל והזו , "THE ROCK SHOW" ארקנ אוהו קסידהמ אצי דחא לגניס
.הזה קסידב רתויב בוטה עטקה
1,6,7,9 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-ANTHEM PART 2
2-FIRST DATE
3-ONLINE SONGS
4-HAPPY HOLIDAYS YOU BASTARD
5-THE STORY OF A LONELY GUY
6-THE ROCK SHOW
7-STAY TOGEVER FOR THE KIDS
8-ROLLER COASTER
9-RECKLESS ABANDON
10-EVERY TIME I LOOK FOR YOU
11-GIVE ME ONE GOOD REASON
12-SHUT UP
13-PLEASE TAKE ME HOME

Hosted by www.Geocities.ws

1