,ולש םדוקה קסידה לש תיקנעה החלצהה רחאל .הגב ול לש ינשה קסידה והז
ריכזמש ,ןייוצמ קסיד םע רזוח אוה וישכעו םייתנשכ לש שפוח ומצעל חקל הגב
איה קסידה לש הלודגה .ןייוצמ פופ-ובממ קסידב רבודמ .ןאכ רבכ ץיקהש ונל
תא וחיכשיש הלאכ ,םייפיכו םיחמש ,דואמ םיחמש טושפ םירישה בורש ךכב
.הבהא לע רבדמ קסידה בורו םיטקש םיריש םג ללוכ קסידה .םוחה
.הפיו החמש הקיסומ בהואש ימ לוכל ץלמומ קסידה
GENTELMEN" . " אוה קסידהמ ןושארה לגניסה
1,5,6,8 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-JUST A GIGOLO
2-YOU ARE MY SUNSHINE
3-CALLING HER
4-GOD IS A WOMEN
5-CLUB ELITAIRE
6-MONEY
7-LADY
8-GENTELMAN
9-PEOPLE LOVING ME
10-CRASH
11-SHIT HAPPENS
12-ANGELINA
13-YEAH YEAH
14-MY ANSWERING MACHINE
15-LONELY
16-BABY KEEP SMILING


Hosted by www.Geocities.ws

1