ןנור ,ןוזיוב םע הלודגה החלצהה רחאל .גניטיק ןנור לש ןושארה ולוסה קסיד והז
.הקהלה ירבח ראשל תיסחי החילצמ יד ולוס תריירקל תאצל טילחה
.טלושה אוה קורה ןורחאה ןמזב המל ונל הארמש ,פופ קסיד אוה הזה קסידה
,םמעשמ הזה קסידה .הקיסומה לעו פופה לע קוחצ טושפ אוה הזה קסידה
תא רישל רבכ טילחה גניטיק רמ םא .סאבמו בוצע בושח יכהו רבד ותוא עמשנ
תודלב קר אלו יבצק תצקו חמש תצק הז תא תושעל לכי אוה זא ,ליגרה פופה
תא בוזעל וצרת ועמשתש ירחאו ,הבהא לע רבדמ קסידה לכ .תוממעשמ
.םכלש הרבח\רבחה
.פופ םיבהוא ,שממ לבא ,שממש הלאכ ליבשב יאדכ הזה קסידה
עומשל רשפא דועש םידיחיה םירישה תשולש ,קסידהמ ואצי םיקסיד השולש
םה םירישה .הזה קסידב
"WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL" , "LIFE IS A
, "THE WAY YOU MAKE ME FEEL"ו "ROLLERCOASTER
.קסידב עיפומ אל "LOVING EACH DAY" .םידעצמב דואמ וחילצהש
1,2,6 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-LIFE IS A ROLLERCOASTER
2-THE WAY YOU MAKE ME FEEL
3-IN THIS LIFE
4-HEAL ME
5-KEEP ON WALKING
6-WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL
7-BRIGHTER DAYS
8-IF YOU LOVE ME
9-IF I DON'T TELL YOU NOW
10-ONLY FOR YOU
11-ADDICTED
12-WHEN THE WORLD WAS MINE
13-BELIVE

Hosted by www.Geocities.ws

1