בוטה קפס אלל אוה הזה קסידה .סרפייפ יליצ טוה דור לש יעיבשה קסידה והז
יונבש ,יסאלק קור קסיד אוה הזה קסידה .תאזה הקיתווה הקהלה לש רתויב
.םיפיו םיטקש םיריש םגו ,םיציפקמו םיריהמ םיריש ללוכ אוה .תנייוצמ הרוצב
.קורה יבבוח לוכל דואמ ץלמומ הזה קסידה
.דועו ךולכל לע ,הינרופילק לע ,םלועה לע םירבדמ קסידב םירישה
טיהלה אוה רתויב חילצמה רישה .לודגב חילצהש םיטיהל השימח ואצי קסידהמ
SCAR TISSUE" , "OTHERSIDE" , " םג , ""CALIFORNICATION
וארהו לודגב וחילצה "ROAD TRIPINN"-ו ""AROUND THE WORLD
.םלועב תובוטה קורה תוקהלמ תחא םה סרפייפהש
1,2,3,6,13 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-AROUND THE WORLD
2-PARALLEL UNIVERSE
3- SCAR TISSUE
4-OTHERSIDE
5-GET ON TOP
6-CALIFORNICATION
7-EASILY
8-PORCELAIN
9-EMIT REMMUS
10-I LIKE DIRT
11-THIS VELVET GLOVE
12-SAVIOR
13-PURPLE STAIN
14-RIGHT ON TIME
15-ROAD TRIPPIN


Hosted by www.Geocities.ws

1