תפסונ םעפ חיכומש ,ןייוצמ פופ קסידב רבודמ .קניסנא לש ישילשה קסידה והז
םדוקה קסידל המוד יד הזה קסידה .םלועב הבוטה פופה תקהל םה קניסנאש
תודלבהו ,םיציפקמו םיחמש םיריש רתוי הברה שי הזה קסידב לבא ,קניסנא לש
רשאמ ,םישנאה תא ץיפקהל םיאתמ רתוי םהלש וניבה הארנכ קניסנא .ומלענ
.הילא רושקש המ לכו ,הבהאה לע קסידב םירישה בור .תוכבל םהל םורגל
הזה קסידה .םידעצמב דואמ חילצהש , "POP" אוה קסידהמ ןושארה לגניסה
םיקתוע ןוילימ 1.8 רכמ קסידה .הירוטסיהב רתויב ריהמה רכמנה ינשה אוה
לש םדוקה קסידה אוה םוקמב אצמנש קסידה .ותאיציל ןושארה עובשה ףוסב
.פופה יבבוח לכל דואמ ץלמומ הזה קסידה .קניסנא
1,5,6,7:םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-POP
2-CELEBRITY
3-THE GAME IS OVER
4-GIRLFRIEND
5-THE TWO OF US
6-GONE
7-TELL ME TELL ME BABY
8-UP AGAINST THE WALL
9-SEE RIGHT THROUTH YOU
10-SELFISH
11-JUST DON'T TELL ME THAT
12-SOMETHING LIKE YOU
13-DO YOUR THING

Hosted by www.Geocities.ws

1