.לנימירק גניבול ןאפ העודי ךכ-לכ אלהו השדחה הקהלה לש ינשה קסידה והז
שי קסידב .הקיסומ לש םיגוס רפסמ וכותב ללוכש ,רזומ דואמ קסידב רבודמ
תצקו רזומ תויהל הזה קסידל םרוג הז לכ .תינורטקלא הקיסומו פאר ,פופ ,קור
.עצמאב תויהל םיבייח -אונשל וא בוהאל רשפא-יא הזכ קסידו ,העימשל השק
סלנימירקה .םהיניבש המו תורוחב ,הבהא לע םירבדמ קסידב םירישה בור
.תוללק הברהב םג םישמתשמ
וחילצה אל םירישה ינש . "BUMP"-ו "LOCO" :קסידהמ ואצי םיריש ינש
.םידעצמב דחוימב
אל שממ םג ומכ ,קסידה תא בוהאל לוכי דחא לכ יכ .םלוכל ץלמומ קסידה
.ותוא לובסל
1,2,7,9 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-WHERE THE BUMZ GO
2-LOCO
3-THE BIZ
4-RUN DADDY RUN
5-HALF A BLOCK
6-SWASHBUCKLIN IN BROOKLYN
7-BUMP
8-MICROPHONE FIEND
9-MY SIN
10-UNDERGROUND
11-SHES MY FRIEND
12-THERE WAS A TIME
13-DICKHOLDER
14-LITTLE SONG


Hosted by www.Geocities.ws

1