ןיבמ הפי תוחפה אוה הזה קסידה .זיוב טירטסקבה לש יעיברה קסידה והז
.עבראה
תומרוגש ,תודלב ללוכ קסידה בור .סאבמו בוצע ,םמעשמ פופ קסידב רבודמ
םוש טעמכ הזה קסידב ןיא ,םימדוקה םיקסידב ומכ אלש .ןושיל תומרל עומשל
המכ יכ תצק סאמנ רבכש אשונ ,הבהא לע רבדמ קסידה .ץיפקמו חמש ריש
.דחא אשונ לע רישל רשפא רבכ
THE SHAPE OF MY HEARD" , "THE " :קסידהמ ואצי םילגניס השולש
MORE THAN "-ו ,קסידב רתויב ץיפקמהו רתויב בוטה רישה והזש "CALL
הנשמ אל יכ ,םידעצמב דואמ וחילצה ןושארה רקיעבו םילגניסה לכ . "THAT
.זיוב טירטסקבה תא ועמשי ןיידע םייממעשמ ויהי םה המכ
.םלועה לכב םיבר םינוילימ רכמו ,לודגב חילצה קסידה םג
ףידע פופ רבכ םא לבא} פופ בהוא שממ לבא שממש ימל קר ץלמומ קסידה
.{קניסנ תא תונקל
1,2,4,12 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-THE CALL
2-SHAPE OF MY HEART
3-GET ANOTHER BOYFRIEND
4-SHINING STAR
5-I PROMISE YOU
6-THE ANSWER TO OUR LIFE
7-EVERYONE
8-MORE THAN THAT
9-TIME
10-NOT FOR ME
11-YES I WILL
12-ITS TRUE
Hosted by www.Geocities.ws

1