רפסמ ינפל סלריג סייפסהמ הלש השירפה זאמ לווילה ירג לש ינשה קסידה והז
.םינש
בוטה רבדה איה סייפס רגניגש םעפ בוש חיכומש ,ןייוצמ טושפ קור-פופ קסיד והז
.הקהלהמ אציש רתויב
ללוכ ובורו ,חמש קסיד אוה קסידה .קור יעטק םג ללוכש פופ קסידב רבודמ
םיעמשנש םיטקש םיריש רפסמ םג םנשי קסידב .םיניוצמ שממו םייבצק םיריש
.בוט טלחהב
הסרגה , "ITS RAINING MAN" אוה ןושארה .קסידהמ ואצי םילגניס ינש
טד'גירב לש ןמויה" טרסה לש לוקה-סב עיפוהש ,יסאלקה רישל תשדוחמה
אוה קסידה םש לע ארקנש ינשה רישה . "סנו'ג
דואמ וחילצה םירישה ינש . ""SCREAM IF YOU WANNA GO FASTER
.םידעצמב
והזש , "לווילה ירג תויהל םוניהיגו ןדע ןג" רישה אוה חילצהל רומאש ריש דוע
היהיש ריבסו ,ירג תויהלב ערו בוט המ ריבסמו ,קסידב םיפיה םירישה דחא
.קסידהמ ישילשה לגניסה
.ןייוצמ קסיד .ףסכה תא הווש טושפ אוה יכ ,םלוכל שממ ץלמומ קסידה
1,2,10,11 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-SCREAM IF YOU WANNA GO FASTER
2-SHAKE YOUR BOOTIE CUTIE
3-CALLING
4-FEELS LIKE SEX
5-CIRCLES ROUND THE MOON
6-LOVE IS THE ONLY LIGHT
7-STREANTH OF A WOMAN
8-DON'T CALL ME BABY
9-LOVEY DOVEY STUFF
10-ITS RAINING MAN
11-HEAVEN AND HELL- TO BE GERI HALLIWELL
12-I WAS MADE THAT WAY

Hosted by www.Geocities.ws

1