.ןוסנמ ןילרמ לש ישימחה קסידה והז
ןוסנמ לש הרישהו תנייוצמ קסידב הקיסומה .ןייוצמ ,קזח-קזח קור קסידב רבודמ
.תנייוצמ טושפ איה
יבגל .העימשל המיענ דואמ םג םירקמהמ קלחבו תיבצק ,הקזח איה הניגנה
אל הז ךא ,תולק "תוישפנ תויעב" םע רמזב ילוא רבודמ ,ןוסנמ לש הרישה
הרוק אלש המ ,טקשב רש אוהשכ רקיעב ,תנייוצמ הרוצב רישל ול העירפמ
לבא ,םינומזפב ךרוצ ןוסנמ םהבש ,םיבר םישעור םיריש םנשי קסידב .הברה
רוחש רבד לכ לע רבדמ קסידה .רדהנ םיעמשנש םיטקש םיריש רפסמ םג םנשי
.הרובש הבהאו םייק אלש םיהולא ,תוומ ומכ ,םלועב תויהל לוכיש
.ינקעצו קזח קור בהואש ימ לכל הבוח קסידה
אוה ינשה . "FIGHT SONG" אוה ןושארה .קסידהמ ואצי םילגניס השולש
לכל . "THE NOBODIES" אוה ישילשהו "DISPOCALE TEENS"
.תינוניב החלצה התיה השולשה
3,10,11,12 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-GODATGOD
2-THE LOVE SONG
3-THE FIGHT SONG
4-DISPOSABLE TEENS
5-TARGET AUDIENCE
6-PRESIDENT DEAD
7-IN THE SHADOW OF THE VALLEY OF DEATH
8-CRUSI FICTION IN SPACE
9-A PLACE IN THE DIRT
10-THE NOBODIES
11-THE DEATH SONG
12-LAMB OF GOD
13-BORN AGAIN
14-BURNING FLAG
15-COME BLACK A] EDEN EYE B] THE APPLE OF DISCORD
16-VALENTINS DAY
17-THE FALL OF ADAM
18-KING KILL 33 DEGRESS
19-COUNT TO SIX AND DIE


1
Hosted by www.Geocities.ws

1