.קראפ ןיקניל השדחה הקהלה לש הרוכבה קסיד והז
םירבד הברה וב שיו ונכט יעטק הברה םע ,קור קסיד .ןייוצמ טושפ קסידב רבודמ
ינש הקהלב שיש הדבועה אוה ןושארה רבדה .םירחא םיקסידב ועמשת אלש
קלח לש ךלהמה אוה דחוימ רבד דוע .ןייוצמ עמשנ םהינב רוביחהש ,םינלוס
.קזחו שעור ןומזפה קרו טקש רישה לכ :םירישהמ
פמילל המוד שממ עמשנ הזש הדבועה תאז קסידה תוכיאב עגופ תצקש המ
.העימשב עוגפל רומא אל הז לבא ,טיקזיב
הקהלה תא םסרפש , "CRAWLING" אוה ןושארה .קסידהמ ואצי םילגניס ינש
.אוה םג חילצהש , "IN THE END" אוה ינשהו ,םידעצמב דואמ חילצהו
.גונעת טושפ ,קור בבוח לכל הבוח טושפ קסידה
1,2,5,8 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-PAPERCUT
2-ONE STEP CLOSER
3-WITH YOU
4-POINTS OF AUTHORITY
5-CRAWLING
6-RUNAWAY
7-BY MYSELF
8-BY MYSELF
9-A PLACE FOR MY HEAD
10-FORGOTTEN
11-A CURE FOR THE ITCH
12-PUSHING MY AWAY

Hosted by www.Geocities.ws

1