.הלש רתויב בוטה םג הארנכו ישילשה .סריפס ינטירב לש ישילשה קסידה והז
ןיאו רבעהמ תדמול טלחהב ינטירב .חמשו ץיפקמ ,ןייוצמ פופ קסידב רבודמ
אלשו הלש םימדוקה םיקסידב ויהש ומכ בל תוערוק תודלב הזה קסידב
טלחהב לבא פופב דחוימ אוהשמ שדחמש קסיד אל והז .ללכב הל םימיאתמ
.ונממ תונהל רשפאו העימש הווש
לש הבהאה לעו םישקה הייח ,הבהא ,תונב-םינב לע ינטירב הרש קסידב
.(!!!)קור, לאל ?ןיטסג...ל
"IM A SLAVE FOR YOU" .קסידהמ ואצי םיריש ינש
.הלש םירישה לכ ומכ לודגב וחילצה םירישה ינש . "OVERPROTECTED"ו
.ינטירב יבבוחל הבוחו פופ בבוח לכל ץלמומ קסידה
2,7,8,10 :םיצלמומה םירישה
:םירישה תמישר
1-IM A SLAVE FOR YOU
2-OVERPROTECTED
3-LONLEY
4-IM NOT A GIRL NOT YET A WOMEN
5-BOYS
6-ANTICIPATING
7-I LOVE ROCK N ROLL
8-CINDERELLA
9-LET ME BE
10-BOMBASTIC LOVE
11-THAT'S WHERE YOU TAKE ME
12-WHAT ITS LIKE TO BE ME

Hosted by www.Geocities.ws

1