,תובר םינש רבכ תלעופש הקהלה .החילצמה קורה תקהל לש ישישה קסידה והז
PRETTY FLY טיהלה םע םייתנש ינפל םהלש לודגה םוסרפה תא הלביק
תאזו ,הקהלה לש ישימחה היה הז קסיד .AMERICANA קסידה ךותמ אציש
.םדוק םהילא עמש אל שיאש תורמל
הכישממ הקהלה קסידב .הקהלה לש רתויב בוטה םג חטבל או הישישה קסידה
דועמ ץלמומ קסידה .םיציפקמו םיניוצמ םיריש םע םהלש קנאפ-קורה וק תא
.קורה יבבוחל רקיעבו הקיסומה יבבוח לכל
הקהלה לש ןושארה לגניסה אוה Original Prankster -קסידב ישילשה רישה
ףסונ ריש אצי הנורחאל ,ןייוצמ ףילקב םג הוולו םיישדוחכ ינפל אציש
. WANT YOU BAD -םובלאהמ
.3,4,5,11 :רפסמ םיריש םה םהילע ץילממ ינאש םירישה
:קסידב םירישה תמישר
1-INTRO
2-COME OUT SWINGING
3-ORIGINAL PRANKSTER
4-WANT YOU BAD
5-MILLION MILES
6-DAMNIT I CHANGED AGAIN
7-LIVING IN CHAOS
8-SPECIAL DELIVERT
9-ONE FINE DAY
10-ALL ALONG
11-DENIAL REVISITED
12-VULTURES
13-CONSPERITY OF ONE

Hosted by www.Geocities.ws

1