תרמזה לש ינשה אוה הזה קסידה .זפול רפינג לש שדחה קסידה אוהJLO
חילצהו הפי תומכ רכמש,ON THE 6 – ןושארה םובלאה רחאל .תניוצמה
שדחה קסידה .םיטיהל רפסמ ונל איבה םדוקה קסידה .םלועה לכב הפי הרוצב
.םיטיהל רתוי הברה איבהל רומא
בור .םדוקה קסידב הליחתה רפינגש R&B-יניטאל-פופה ןוויכ תא ךישממ קסידה
רסחש רבד .הבהא לע םירבדמ םלוכו םיציפקמו םייבצק םירישמ בכרומ קסידה
.םיציפקמ םיריש אוה קסידה בורש ןוויכ ,םיטקש םירישו תודלב אוה קסידב
עיגהש LOVE DONT COST A THINK אוה קסידהמ ןושארה לגניסה
םירישה בור .םלועה לכב םידעצמב דואמ חילצהו הינטירבב ןושארה םוקמל
יבבוחלו תיניטאלה הקיזומה יבבוח לכל ץלמומ קסידה .הזה רישל םימוד קסידב
.תיבצקו הציפקמ הקיסומ בהואש ימ לכל םצעבו R&Bה
.2,4,8,14:רפסמ םיריש לע רקיעבו קסידה לע ץילממ דואמ ינא
:קסידב םירישה תמישר
1 -My Love Dont Cost A Thing
2 -Play
3 -Im Real
4 -Walking On Sunshine
5 -Aint It Funny
6 -Caring
7 -Come Over
8 -We Gotta Talk
9 -Thats Not Me
10 -Thats The Way
11 -Dance With Me
12 -Secretly
13 -Im Gonna Be Alright
14 -Dame Touch Me Duet With Cheyanne
15 -Si Ya Se Acaro

Hosted by www.Geocities.ws

1