ירחא .גוד פונס-םלועב םיבוטה פארה ירמזמ דחא לש ישישה קסידה והז
בורל המוד קסידה .ןיוצמו שדח קסיד םע רזוח אוה הנשכ לש הרצק הקספה
תא וב שי ךא ,טיביזסקאו הרד תמגוד םיבוטה םירמזה לש פארה יקסיד
ףיכ שממש רבדל קסידה תא תכפוהש המצע הרישה לש תדחוימה תפסותה
ראש לעו פונס לש תורוחבה לע ,םישוכל שיש תויעבה לע רבודמ קסידב .עומשל
םע דחיב םירשש םינוש םירפר הברה םג םיפתתשמ קסידב .ול שיש "תויעבה"
.ומצע פונס לע רבדמש , SNOOP DOGG אוה קסידהמ ןושארה רישה .פונס
. ולש םיקסידה ראש ומכ חילציש חינהל ריבסו הנורחאל קר אצי קסידה
.2,6,17,18 :רפסמ םיריש לע ץילממ ינא
:םירישה תמישר
Intro-1
Hennesey N Buddah-2
Snoop Dogg-3
True Lies-4
Wrong Idea-5
Go Away-6
Set It Off-7
Stacey Adams-8
Lay Low-9
Bring It On-10
Game Count-11
Issues-12
Brake Fluid-13
Ready 2 Ryde-14
Loosen Control-15
I Cant Swim-16
Leave Me Alone-17
Back Up Off Me-18
Yall Gone Miss Me-19
Hosted by www.Geocities.ws

1