החילצה רצק ןמז לכה ךסב תלעופש הקהלה .םלועב תוחילצמהו תובוטה פופה תוקהלמ תחא איה פיילטסוו
.המיהדמ הרוצב חילצהל
לש ר'גנמה .ןאיקו קרמ ,ניש םירבח ויה הבש IOU םשב הקהל םע ליחתמ תיריאה הקהלה לש רופיסה
םג היה תועפוהה תחאב .זיובה טירטסקבה תא םמחל םהל תתל טילחהו היזיוולטה הלועפב םתוא האר ןוזיוב
פיילטסוו תקהל האצי 98 תנשב ךכו , יקינו ןיירב תא םהילא ופיסוה םה .םתוא ץמאל טילחהש גניטיק ןנור
םינמואה סרפב 98ב וכזו ,םמצע תוכזב םוסרפל וכז םה ןכמ רחאלו ןוזיוב תא וממיח םה הלחתהב .ךרדל
םוקמל עיגהש , "SWEAR IT AGAIN" םהלש ןושארה לגניסה אצי 98 לירפאב .רתויב םיבוטה םישדחה
הנושארה הקהלה ויה םהו ןושארה םוקמל ועיגה םהלש םיטיהלה ראש לכ םג .הינטירבב ןושארה
.םיקסיד ינש ואיצוה םג םה .ןושארה םוקמל רשי ועיגה םהלש םינושארה םילגניסה תעבש לכש הירוטסיהב
COAST TO COAST" . " ארקנש 2000 ףוסב ינשהו 99ב ןושארה
אל הנש 20 לש קתוו תונב תוקהל םג םהלש תוריכמהו םיאישה תא ךא םינש 3 קר תלעופ רומאכ הקהלה
.גישהל וחילצה
Hosted by www.Geocities.ws

1