הדסונ הקהלה .םלועב תוקיתווהו תובוטה קורה תוקהלמ תחא איה גנירפספואה
טיהלה םע 98ב קר ולביק םה םהלש לודגה םוסרפה תא לבא ,1984 תנשב
PRETTY FLY" . "
:מ תבכרומ הקהלה
ןלוסה {DEXTER} רטסקד
הרטיגה לע {NOODLES} סלדונ
סבה לע {KREG} גיירק
םיפותה לע {RON WELTY} יטלוו ןורו
ןושארה לגניסהמ םיקתוע 1000 קר ואיצוה םה .הינרופילקב הדסונ הקהלה
.םלוכ תא רוכמל יצחו םייתנש םהל חקלו ,ףסכ םהל היה אלש ללגב 87ב םהלש
,וחילצה אלש םילגניס רפסמ ואיצוה ,תונוש תורבחב ומתח םה תואבה םינשב
ואיצוה םה 1994ב .תורבחה תא ובזע םגו ולשכנש םיקסיד רפסמ םג ואיצוהו
רכמנ יכה יאמצעה םובלאל ךפהש ,םהלש יעיברה קסידה היהש "SMASH" תא
חילצהש "COME OUT AND PLAY" היה קסידהמ לודגה רישה .הירוטסיהב
םהלש ןושארה קסידה תא ואיצוה םה החלצהה תובקעב .המיהדמ הרוצב
הקהלה לש יעיברה קסידה אצי 97ב .שדחמ "NITRO"
אצי 98ב .הקדצ ןודעומ וחתפ םג םה . "IXNAY OF THE HOMBRE”
קסידהמ לודגה טיהלה ."AMERICANA" ארקנש הקהלה לש ישימחה קסידה
אצי 2000ב .לודגב חילצה קסידה םג .לודגב חילצהPREETY FLY” ש" היה
אוהש , "CONSPERITY OF ONE" גנירפספוא לש ישישה קסידה םג
.תניוצמ הרוצב חילצה אוה םגו הקהלה לש רתויב בוטה קסידה

Hosted by www.Geocities.ws

1