.םלועב תובוטה קנאפ-קורה תוקהלמ תחא איה 182 קנילב
-מ תכרומ וגייד ןסמ הקהלה
סבה לע {MARK HOPPUS} סופה קרמ
הרטיגה לע {TOM DELONGE} גנוליד םוט
.םיפותה לע {TRAVIS BARKER} רקרב סיווירטו
182 . קנילבל םשה הנוש תאזכ הקהל התיה רכש ןוויכמ לבא קנילב קר היה הלחתהב הקהלה םש
.בזע רנייר טוקסש רחאל ,הנורחאל קר הקהלל ףרטצה םג סיוורט
Cheshire Cat, on Grilled Cheese . ארקנ אוהו 95ב האיצוה הקהלה םהלש ןושארה קסידה תא
MCA . םע הזוח לע ומתח םה 96ב
ללגב רקיעב ,בר םוסרפ הקהלל איבהו םלועב לודגב חילצה Dude Ranch ארקנש םהלש ינשה קסידה
חילצה Enema of the state ארקנו 2000 תליחתב אציש םהלש שדחה קסידה םג . "Dammit "טיהלה
ALL THE SMALL" אוה קסידהמ לודגה טיהלה .הניטאלפ םובלאב הכז םג קסידהו ,םלועה לכב דואמ
.2000 תנשב MTV ה יסרפב רתוב הבוטה קורה תקהל סרפב התכז םג הקהלה ."THINGS
.חילצהל אוה םג רומאשו ,בורקב אציש שדח קסיד לע תדבוע םג הקהלה

 

Hosted by www.Geocities.ws

1