רתויב {תואונשה םגו} תוחילצמהו תוצרענה ,תובוטה תוקהלהמ תחא איה קניסנ
וחילצהש םיקסיד 3 האיצוהו 95ב תנשב הכרד תא הליחתה הקהלה .םלועב
.תניוצמ הרוצב
םש ,סואמ יקימ לש ןודעומב עיפומ .ס.'גכ 1990בשכ ליחתמ הקהלה לש רופיסה
.ןיטס'ג ךייש היה םג הילא , MMC תרבחב םימתוח םהינשו יאוג תא שגופ אוה
.םכרדל םינופ םלוכו רמגנ הרבחה םע הזוחה 1994ב
יאוג .וריכה םה ותואש ,יאו'ג תא םג םהילא םיפרצמו םישגפנ בוש םה 95ב
םוקמ לכב ועיפוה םה הלחתהב .ךרדל םיאצוי קניסנו סנאל תא הרבחל ףרצמ
תא םיאיצומ םה 97ב .הפוריאב תועפוה עסמל םיאצוי ןכמ רחאלו םתוא לביקש
קסידהמ ןושארה רישהשכ ,םמש לע ארקנש הפוריאב םהלש ןושארה קסידה
חילצמ קסידה םגו בהזה תא לבקמ םישדוח 3 ךותש "הרזח ךתוא הצור ינא"
תצק אוהשכ ,ב"הראב םג םהלש קסידה תא םיאיצומ םה 98ב .תנייוצמ הרוצב
תוינכותבו ןוסקג טנג םע ועיפוה םה הנשה ךלהמב .יאפוריאה קסידהמ הנוש
קסידה םג .סמסירק יריש קסיד אוהש םהלש ינשה קסידה אצוי רבמבונב .תובר
יסרפב רתויב הבוטה השדחה הקהלה ראותב םיכוז םה 99ב .חילצמ הזה
םג םה .ירשפא םוקמ לכב ועיפוה םג םה הנש התואב .ינקירמאה הקיסומה
םג .רלוד ןוילימ 150ב םתוא תעבוטש ,םהלש תוקהלה תרבח תא םיבזוע
.רבד לש ופוסב רדתסה רבדהו הרבחה תא םיעבוט קניסנא
, "NO STRINGS ATTACHED" םהלש ישילשה קסידה םג אצוי 2000ב
.הקיזומה תיישעתב םינמזה לכ לש םיאיש רפסמ רבושש
ולואו ,םכרדב וכישמי םה םא םיאיש הברה דוע רובשת תאזה הקהלה

. {לודג אוה ילוא-ה} סלטיבה תא

 

Hosted by www.Geocities.ws

1