תחא םג תאז םע ךא ,םלועב תוחילצמ רתויה תוקהלהמ תחא איה דלייצ זניטסד
.םויה תומייקש תוכבוסמ רתויהמ
לכב םיהולאל תודומ םה הז ללגב ילואו , "לרוגה תונב" -אוה הקהלה םש שוריפ
.תונמדזה
סלאונ סנויב ושגפנ 8 תונב םהשכ זא .ןוטסויב 89 ב ליחתמ תונבה לש רופיסה
סלאונ ילק תא ןהילא ופריצ םה ןכמ רחאל רצק ןמז .ימוקמ ןשידואב היבאט הלו
היוט םג ןהילא הפרטצה םייתנש רחאלו ריעב ועיפוה םה .{סנויב לש הדוד}
.םהלש להנמל ךפה ,סנויב לש אבאה ,סלאונ ויתמ .טקול
.הריהמ התיה החלצהל ךרדה םשמו ,היבמולוק תרבחב הזוח ומתח םה דחא םוי
םג ןכמ רחאלו "ונ,ונ,ונ" םג וירחאלו ,"םייט גניליק" היה םהלש ןושארה לגניסה
.הקהלה םש תא אשנש ןושאר קסיד ואיצוה
שארב אצמנ ןיידע אוהו 99ב אציש , "ריקה לעש תבותכה" ארקנ ינשה קסידה
תא הכיזש , "םיינ יימ ייס" היה קסידהמ רתויב חילצמה רישה .תוריכמה ידעצמ
וכז םג םהו ,הנשה לש בוטה R&Bה ריש לע ןורחאה ימארגה סרפב הקהלה
R&B ב הנשה תקהלב
,הקהלה תא טקולו ןוסבור ובזע רישל פילקה םוליצ ינפל ;דורו לוכה אל ךא
םיברו תומדוקל תומוד יד ויהש ,ןילקנרפ הראפו סמאיליוו לשימ ועיגה םמוקמבו
.הישילש םה וישכעו הקהלה תא הבזע ןילקנרפ םג ךא .יונישל בל ומש אל
אל ןיידע םהשכ הז לכו טפשמה תיבב הברה תבבותסמ הקהלה תודירפה ללגב
לש לוקהספ והזש , "תיאמצע השיא" אוה הקהלה לש שדחה רישה .20 תונב
תא איבהו תנייוצמ הרוצב םידעצמה לכב חילצה רישהשכ ,ילראצ לש תויכאלמה
.תימלועה הקיזומב לע תובכוכ לש דמעמל הקהלה
Hosted by www.Geocities.ws

1