הקהלה .םלועל תולגתהל הליחתמ תניוצמה קנאפ-קורה תקהל ,טיקזיב פמיל
הקהלה לש ןורחאה קסידה .הלחתההמ רבכ החילצהו תובר םינש רבכ תלעופ
לכב חילצהChocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water
טרסה לש לוקה ספל רחבנש TAKE A LOOK AROUND טיהלה םע םלועה
."2 תירשפא יתלב המישמ" חילצמה
:מ תבכרומ איהו 1994 תנשב הכרד תא הליחתה הקהלה
הקהלה םיקמו ןלוסה {FRED DURST}טסרוד דירפ
טסירטיגה {WES BORLAND}דנלרוב סיו
סבה לע {SAM RIVES}סווויר םס
םיפותה לע {JOHN OTTO}וטטוא ןוג
.1996 תנשב ךרטצהש {LETHAL} לפיל 'ג.ד-מו
3DOLLARS BILL YALL$. הקהלה לש ןושארה קסידה אצי 1997 תנשב
עיפוה הקהלה .םיקתוע ןוילימ 1.5 רכמ אוהו תיסחי החלצה התיה םובלאל
.בר םוסרפ הלביק אל ןיידע הקהלה ךא ,חלצומ היה םהלש תועפוהה עסמו תובר םימעפ
שארל עיגה אוהו SIGNIFICANT OTHER ינשה םובלאה אצי 1999 תנשב
תובוטה קורה תוקהלמ תחאכ הקהלה תא ריתכהו ,ב"הראב תוריכמה ידעצמ
םוקמל תורישי עיגהו Chocolate Starfish םג אצי 2000 תנשבו .םלועה
.ב"הראב תוריכמה דעצמב ןושארה
ןמז ךותש הווקמ ינא]ןמז לש ןיינע קר אוה ףסונ קסידו חילצהל הכישממ הקהלה

.[רצק

 

 

 

 
Hosted by www.Geocities.ws

1