קנעה טיהלה תובקעב המסרפתהש דנלניפמ הקהלה סיסמ קנאפמוב
סנאדה תוקהלמ תחא לש ראות לע הקהלה תא דימעהש , ""FREESTYLER
.םלועב תובוטה
:מ תבכרומ הקהלה .1998 תנשב המקוה הקהלה
קנביא דנומייר
ןיילפל ומסיא
.הקהלה לש קיפמה םג אוהש ,הרבולס וקאגו
ארקנש םהלש ןושארה קסידה תא האיצוה 99בו ,ינוס םע הזוח המתח הקהלה
ןושארה רישה .ןייוצמ ינורטקלא-סנאד קסיד אוה קסידה , "IN STEREO"
האיצוה הקהלהו חילצה אל רישה . "UPROCKING BEATS" היה קסידהמ
היה םלועל הקהלה תא הליגש רישה .המסרפתהש רחאל בוש ותוא
ןוילימ 2 רכמו המיהדמ הרוצב םלועה לכב חילצה רישה . ""FREESTYLER
.םיקתוע
םא .תיניפה הקיזומה לש םיסרפה תקולח סקטב םיסרפ 4ב התכז םג הקהלה
.בורקב םהילא ועיגי ימארגהו TVMה יסרפ םג םכרדב וכישמי םה
Hosted by www.Geocities.ws

1