סרפייפ יליצ טוה דר
תוקיתווה תחאו םלועב תובוטה קורה תוקהלמ תחא איה סרפייפ יליצ טוה דר
הנומ םויכ םייברג ומכ םירבח הפילחה 83ב הדסונש הקהלה .הקיסומה םוחתב
:תא
{ANTHONY KIEDIS}סידיק ינוטנא
{MICHEL BALZARY}האילפ
{JANE ADDICTION}טקידא ןג
{JOHN FRUSCIANTE}טנקסורפ ןוגו
84ב .קבולס לליהו האילפ ,סידיק ינוטנאשכ 83ב ליחתמ סרפייפה לש םרופיס
האיצומ םג הקהלה .רזוח לליהו בזוע קג 85ב.ןמרש קג עיגמ ומוקמבו בזוע לליה
FREAKY STYLEY" . " ארקנש ןושאר קסיד
אצוי 88ב . "UPLIFT MOFO PARTY PLAN" ינשה קסידה אצוי 87ב
ארקנש ישילשה קסידה
.ןיאוריה לש רתי תנממ האצותכ לליה תמ הנש התואב .""ABBEY ROAD EP
.טנקסורפ ןוג עיגמ הקהלה לאו הנשה ףוסב בזועש טיינקמ ןאוד ותוא ףילחמ
םסרפמש קסידה אצוי 91ב . "MOTHERS MILK" יעיברה קסידה אצוי 89ב
BLOOD SUGAR SEX MAGIC" . " הקהלה תא
ףלחומו בזוע אוה םג ךא ,עיגמ לשרמ קיראו הקהלה תא בזוע טנקסורפ 93ב
ONE " ישישה קסידה אצוי 95ב .ורוונ בייד ותוא ףילחמו בזוע םגש סאיבוט סגב
לאו הקהלל רזוחש טנקסורפ ןוג ידיב ףלחומו בזוע בייד 98ב . "HOT MINUTE
הקהלה לש רתויב בוטה קסידה אצוי 99ב .טקידא ןג טסירטיגה םג עיגה הקהלה
קסידל .םייקנע םיטיהל רפסמ ונממ ואציו םלועה לכב רידא םוסרפ םהל ןתנש
CALIFORNICATION" . " םיארוקHosted by www.Geocities.ws

1