.םלועב רתויב תצרענהו החילצמה םינבה תקהל קפס אלל איה זיוב טירטסקבה
ןירב ,ףורוד יווה ,רטרק קינ :םה 95 תנשב הקהלה תא ומיקהש םימב תשמח
.ןיילקמ .ג.או ןוסדרציר ןיווק ,לרטיל
תיישעתב םיירשפאה םיראתה לכב התכזו םלועה לכה החילצה הקהלה
.תימלועה הקיסומה
תורמל ,תומוקמ ינימ לכב ועיפוה יווהו קינ ,.ג.אשכ ליחתמ הקהלה לש הרופיס
יקינו םיטרס רפסמב עיפוה יווה ,היזיוולטב תורדסב דבוע היה .ג.א .ריעצה םליג
דחיב בוט רישל םיעדוי םהש וניבה השולשה .תומוקמ ינימ לכב עיפומ היה
אוה .הדירולפמ םיקסע שיא היהש ,ןמליפ סיאולל ונפ םה .הקהל םיקהל וטילחהו
היה ומולחו ודנלרואל רבע ןיווק ןמז ותואב .םישנא 5ל הקהלה תא ביחרהל עיצה
לבקתה אוה .הניחבל שגינו הקהלל דמעומ םישפחמש המש אוה .רמזל ךופהל
תקהל הרצונ ךכ .ודוד ןב ,ןיירב תא ,ישימחה רבחה תא םג הקהלל איבהו
םש לע ארקנש םהלש ןושארה קסידה תא ואיצוה םה 96ב .זיוב טירטסקבה
וכפה ונממ ואציש םילגניסה םגו המיהדמ הרוצב חילצה קסידה .הקהלה
.םילודג םיטיהלל
הז קסיד םג , "BACKSTREET BACK" ארקנ אוהו 97ב אצי ינשה קסידה
.הרידא החלצהל הכז
BLACK AND " אצי 00בו ."MILLENNIUM" ישילשה קסידה אצי 99ב
.אצי אוהש ינפל דוע וליפא טנרטניאב תונמזה יפלא ויה הזה קסידל . BLUE"
םייקש סרפ לכב תוכזלו ,םלועב הניפ לכל עיגהל םירבחה םג וקיפסה ןיבל ןיב
.םינש הברה דוע םתוא הארנ ונחנא וישכע הארנ הזש יפכו ,הקיזומה םלועב

Hosted by www.Geocities.ws

1