תאזה הקהלהש הארנו פארה םוחתב תוקיתווה תוקהלה תחא איה טסקטואא
MS " טיהלה תוכזב הפוריאב התלגתה הקהלה .ךשמהב םג לודג טיהל היהת
טעמכ הילא ועמש אל ןכ ינפל .םידעצמה ישארל עיגהש , "JAKCSON
.ב"הראב החילצמו תובר םינש רבכ עיפומ איהש תורמל הפוריאב
הנוכמש {21}ןוטאפ ןוטנאו הרד הנוכמש ,{21}ןימגנב הרדנא :םה הקהלה ירבח
.יוב גיב
רחאל הנש ,הקהלה תא ומיקהו ,הטנלטאב ןוכיתב דחיב ודמל הקהלה ירבח
.ןוכיתה תא ורמגש
רישה , "PLAYERS BALL" םהלש ןושארה רישה תא 94 תנשב ואיצוה םה
ארקנ םהלש הרוכבה קסיד .פארה ידעצמ לכב חילצה
עיגהו תנייוצמ הרוצב חילצה קסידSouthernplayalisticadillacmuzik" . ה"
.דואמ חילצה הזה קסידה םג . "ATLIES" ינשה קסידה אצי 96ב .הניטאלפל
.הלופכ הניטאלפל הכז קסידה . "AQUEMINI" ישילשה קסידה אצי 98ב
קסידה תובקעבו ,םלועה לכב חילצה קסידה . "STANKONIA" אצי 2000ב
.םלועה לכב המסרפתה הקהלה " "MS JACKSONטיהלהו
.תובר םינש דוע הארנכ ךישמתו חילצהל הכישממ הקהלה1
Hosted by www.Geocities.ws

1