,הארנכ ,תכלוהש הקהלו ,םלועב תושדחה תונבה תוקהלמ תחא איה סביבגוס
.דיתעב לודגב חילצהל
שיש הארהו לודגב חילצהש , "OVERLOAD" לגניסה תוכזב המסרפתה הקהלה
.םלועב תושדח תונב
ודלונ תונבה תשולש .יהאנוד ןובישו הנאוב היטומ ,ןקויב השיקמ תבכרומ הקהלה
תורמל ,דחיב עיפוהלו רישל וליחתה םה .הביסמב 12 ליגב הרקמב ושגפנו ןודנולב
.רפסה תיבב ודמל ןיידעש
.הרבחב הזוח לע תונבה תא םיתחהו "ןודנול" תרבחמ קיפמ ןתוא הליג דחא םוי
םג תונבה .המיהדמ הרוצב רומאכ חילצהו 01 תליחתב אצי , "OVERLOAD"
םג תונבה .חילצה םגש , "ONE TOUCH" ארקנש ןייוצמ הרוכב קסיד ואיצוה
. "RUN FOR COVER"ו "NEW YEAR" קסידהמ םיפסונ םילגניס ינש ואיצוה
.קותמו דורו דיתע םע תונבב רבודמש וארהו וחילצה ולאה םילגניסה םג
Hosted by www.Geocities.ws

1