ללגב םג המסרפתה הקהלה .םלועב תוליבומה &brה תוקהלמ תחא איה סלט
:מ תבכרומ הקהלה .הקיסומל תורושק אלש תוישרפ ללגב םגו ןהלש הקיסומה
הדסונ הקהלה .סניקטוו 'זוב-יט' ןויטו זפול 'ייא טפל' הסיל ,סמות 'ילי'צ' הדנזור
התליג דסיר ירפש דע תוליגר תודובעב ודבע ויה תונבה הדסונ הקהלהשכ .91ב
ריהמ קסיד ואיצוה תונבה . LA FACE תרבחב ןתוא המיתחהו תונבה תא
םיקתוע ןוילימ 4כ רכמו חילצה םובלאה , "ON THE TLC TIP":ארקנש
תונבה תוקהלמ תחא תויהל וכפה תונבהו הקהלה תא םסרפ קסידה .ב"הראב
הזה ןמזב ךא ,םינש 3 רובעכ אצי םהלש אבה קסידה .םלועב תומסרופמה
הרבח לש תיבה תא הפרש ייא טפל :תונוכנ אלה תוביסהמ תורתוכב ויה תונבה
5ל הנודנו ,רלוד םיפלא תרשעב הסנכנ ייא טפל השרפה תובקעב .ןוזיר הרדנא
ינשה קסידה .לוהוכלאמ הלימג תיבל הרבע איה רסאמה םוקמב .רסאמ תונש
הכזו דואמ חילצה קסידה . "CRAZYSEXYCOOL" ארקנו 94ב רומאכ אצי
לע עידוה םידבכ תובוחל הסנכנ הקהלה החלצהה תורמל .ימארג יסרפ ינשב
.לגר תטישפ
רושק דימת אל ,רחא והשמב הקסע תחא לכו ןהלש הרבחה תא ובזע תונבה
.הקיסומל
. "FAN MAIL" ארקנש 96ב ישילש קסיד הקהלה האיצוה תויעבה לכ תורמל
.הקהלב ויהש תויעבה תאו ישנה חוכה תא שיגדה קסידה
Hosted by www.Geocities.ws

1