אל םא ,םינמזה לכה תולודגה קורה תוקהלמ תחא קפס אלל איה הקילאטמ
םינמזה לכב םילודגה םיקסידה דחא תא האיצוה םג הקהלה .ןלוכמ הלודגה
.םמש לע ארקנש
סראל ,{ןלוס}דליפטה סמייג ידי לע 1981 תנשב הדסונ הקהלה
םינושארה םירישה .{סאב}ןוטרב ףילקו {הרטיג}טמאה קריק ,{ףפותמ}ךירלוא
ךא .המויא הרוצב רש סמיגו תודולח ויה תורטיגה ,ידמ םיריהמ ויה הקילאטמ לש
םלועה לכל המרגש םמצעל תינייפוא הקיסומ רוציל וליחתה םה ןמזה םע
KILL " ארקנש הקילאטמ לש ןושארה קסידה אצי 83 תנשב .םהב בהאתהל
ןוטרב פילק 86 תנשב ."RIDE THE LIGHTNING" אצי 84ב . "EM ALL
.ותוא ףלחה דאטסוינ ןוסג .ךפהתהו קילחה הקהלה לש סובוטואה רשאכ גרהנ
אבה םובלאה ."MASTER OF PUPPETS" תא האיצוה הקהלה הנש התואב
תא םסרפו לודגב חילצהש , "AND JUSTICE FOR ALL" ארקנו 88ב אצי
ולש פילקהו קנעב חילצה קסידהמ אציש ONE רישה .םלועה לכב הקילאטמ
םינייוצמ ויה םהלש םיפילקה ראש םג .םינמזה לכב בוטה קורה פילקל בשחנ
.הברה ולמיסו
בשחנו ,רוחשה םובלאה הנוכש , "METALLICA" תפומה תריצי האצי 91ב
ENTER "-ו "THE UNFORGIVEN" .םינמזה לכב םילודגה דחאכ
.קסידהמ םיחילצמה םירישה םה "SANDMAN
GARAGE INC" . " אצי 98ב . "RE-LOAD" אצי 97בו , "LOAD" אצי 96ב
תא ואיצוהו הלועפ ופתיש וקסיצנרפ ןס לש תינופמיסה תרומזתהו הקילאטמ 99ב
הז תרומזתה םע לבא ,םהלש םירישה בור תא ושדיח םה קסידב . "S&M"
.בוט רתוי וליפא עמשנ
תרבח תא תעבוט איהשכ טפשמה תיבב תאצמנ הקילאטמ ןורחאה ןמזב
.םש רטספאנ
תחתמו "DOWNLOAD THIS" הארנכ ארקיש שדח קסיד לע םידבוע םג םה
.רטספאנל םהלש "הווחמ" תאזו ,תשלושמ עבצא היהת הזל
Hosted by www.Geocities.ws

1