הקהלה .הקיזומה םוחתב תוחיטבמהו תושדחה תוקהלהמ תחא איה ןווטוא
טיהלה תובקעב המסרפתהש
.חילצת דועש הבוט הקהל לש םשאר השוע ""LIQUID DREAMS
MAKING THE " הארקנש ABC תרבח לש תינכות ןמזב הרבחתה הקהלה
:ףוסב ורחבנ השימח קרו םיבר תורמז/םירמז ופתתשה תינכותב . "BAND
בוקי ,{81 טסוגואב 1}ל'גנא רקרפ ילשא , {79 רבמבונל 6}קיניפ רוויורט
4}רלימ ןדו {79 רבמטפסב 23}הדרטסא קירא ,{80 לירפאב 25}דוורדנא
לצא ,סדרוקיר 'ג תרבחב ומתח היישימחה .ב"הרא ידילי םלוכ .{80 רבמטפסב
01 תליחתב האיצוה הקהלה .זיוב טירטסקבהו קניסנ םע דבע רבכש ,ןמלריפ ול
קסיד םגו , "LIQUID DREAMS" םתוא םסרפש רישהו ןושארה רישה תא
O-TOWN" . " לע ארקנש ןושאר
םע תורחתהל ולכויו וחילצי םה םא דיגי ןמזה קרו תובר רומאכ החיטבמ הקהלה
.קניסנו ףיילטסוו ומכ םינב תוקהל
Hosted by www.Geocities.ws

1