הספת טיורטדמ הקהלה .הקיסומה םוחתב תושדחה תוקהלה תחא איה 12ד
.הקהלב רבח אוה םנימאש ללגב רקיעב תורתוכה תא
לש ןויערה .הבינוקו טפיווס ,רזיב ,סיטרא ןוק ,ףורפ ,םנימא :מ תבכרומ הקהלה
ומיקי השישהש עיצה ףורפ .קרוי-וינל ךרדב וטואב ועסנ הרבחהשכ רצונ הקהלה
וארק םה ףוסבל ךא . "DIRTY DOZEN" הקהלל אורקל וצר הלחתהב .הקהל
שי ןכלו ףסונ יוניכ שי רבח לכל ,הקהל ירבח השיש שיש ללגב 12ד םמצעל
.הקהלב םירבח 12 וליאכ
תרבח םעו INTERSCOPE RECORDS תרבח םע הזוח המתח הקהלה
הליחתה הקהלה .םנימא לש ותולעבב תאצמנש הרבח , SHADY RECORD
SHIT ON " םהלש הרוכבה לגניס תא 00 ףוסב האיצוהו ,שדח קסיד לע דובעל
קסיד תא ואיצוה םה 01 ינויב .םובלאב העיפומ אל רישהש תורמל , "YOU
DEVILS NIGHT" . " ארקנש םהלש הרוכבה
תוקהל םע ילוא תורחתהלו אירמהל חילצת הקהלה םע תוארלו תוכחל ךרטצנ
תיישע לש ךרדב וכלי םהש וא ,הב רבח היה הרד רדש NWA ומכ רבע
.הבוט הקיסומ םוקמב תוירורעש
Hosted by www.Geocities.ws

1